Booking Comdition

dieu-kien-dat-tours

1. Hình thức đặt tour: Chúng tôi chỉ chấp nhận việc đặt dịch vụ qua các phương tiện sau: e-mail, fax, thư tín và đặt qua website. Nếu việc giao dich được trao đổi qua mạng xã hội hoặc các phương tiện khác, việc xác nhận đặt dịch vụ phải được thực hiện lại theo một trong các hình thức trên. Nếu … [Read more...]

Bài viết liên quan